ក្រសួងប្រកាសផ្លូវការ រកឃើញស្ត្រីខ្មែរ ២ នាក់នៅបាត់បាត់ដំបង ឆ្លងកូវីដ ១៩ ទើបមកពីថៃ

ក្រសួងសុខាភិបាល នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានប្រកាសជាផ្លូវការហើយ រកឃើញករណីថ្មី នៃជំងឺកូវីដ ១៩ ទៅលើស្ត្រីខ្មែរ ២ រូប ដែលធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment