ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាល ប្រកាសជាផ្លូវការ ក្នុងឆ្នាំ ២០២១ ថ្ងៃឈប់សម្រាកនៅកម្ពុជាមាន ២១ ថ្ងៃ

ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាល បានចេញអនុក្រឹត្យជាផ្លូវការស្ដីពីប្រតិទិនឈប់សម្រាកសម្រាប់មន្ត្រីរាជការ កម្មករ និយោជិត សម្រាប់ឆ្នាំ ២០២១ នេះ ។ ក្នុងនោះមន្ត្រីរាជការ កម្មករ និយោជិត ទាំងអស់នឹងបានឈប់សម្រាកចំនួន ២១ ថ្ងៃ ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment